Оценка на дългосрочната пригодност за заетост и умения на младите хора в Европа

Необходим е анализ на нуждите във всяка страна, за да се определи съществуващата ситуация по отношение на уменията за заетост в дългосрочен план, които са необходими и които се считат за необходими за навлизането на младите хора на пазара на труда. Анализът на потребностите ще се основава на две проучвания, които ще бъдат реализирани от всички партньори, като извадката ще бъдат работодателите. Първото проучване ще бъде приложено към работодателите, а второто ще бъде за младите потенциални служители.

Предоставяне на компилация от успешни истории за популяризиране на използването на умения за наемане на работа в младежката заетост

Известни хора ще бъдат интервюирани лице в лице. Техните успешни истории, както и от какви умения са се нуждаели по пътя им към успеха ще бъдат споменати. Очаква се младите хора да бъдат мотивирани по този начин. Интервютата ще бъдат съставени и ще бъде създаден кратък филм от 30 минути. Езикът на видеоклиповете ще бъде на собствения език на партньорите и ще включва английски субтитри.

Създаване на съдържание на обучението по отношение на уменията за заетост

Ще бъде създадена учебна програма за младите хора за идентифициране, развитие и усъвършенстване на техните умения за заетост в дългосрочен план. Учебният план ще очертае уменията, представянията, нагласите и ценностите, от които се очаква младежта да се учи, докато тя ще включва учебната програма, методите за изпълнение и други подобни аспекти.

Проект Worth

Youth Employment at the WORk Life THrough Long-Term Employability Skills
2016-3-TR01-KA205-037222