Αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης απασχολησιμότητας και των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων της νεολαίας στην Ευρώπη

Η ανάλυση αναγκών θα καθοριστεί σε κάθε χώρα για να προσδιοριστεί η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά τις δεξιότητες μακρόχρονης απασχολησιμότητας που απαιτούνται και που θεωρούνται απαραίτητες για την ένταξη της νεολαίας στην αγορά εργασίας. Η ανάλυση αναγκών θα βασίζεται σε 2 έρευνες που θα υλοποιηθούν από όλους τους εταίρους και το δείγμα θα είναι εργοδότες. Η πρώτη έρευνα θα εφαρμοστεί στους εργοδότες και η δεύτερη θα αφορά νέους δυνητικούς εργαζόμενους.

Ιστορίες επιτυχίας σχετικές με την προώθηση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας στην απασχόληση των νέων.

Συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο θα λάβουν χώρα από διάσημα πρόσωπα. Σ’ αυτό το σημείο θα αναφερθούν οι ιστορίες επιτυχίας τους, το ποιες ικανότητες χρειάζονται περισσότερο καθώς και το ταξίδι τους στην επιτυχία. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να παρακινηθούν οι νέοι. Οι συνεντεύξεις θα καταρτιστούν και θα δημιουργηθεί μια ταινία μικρού μήκους 30 λεπτών. Η γλώσσα των βίντεο θα είναι στην μητρική γλώσσα των εταίρων και θα περιλαμβάνει αγγλικούς υπότιτλους.

Δημιουργία περιεχομένων κατάρτισης σχετικά με τις ικανότητες απασχολησιμότητας

Πρόγραμμα σπουδών νεολαίας για τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και την ενίσχυση των δεξιοτήτων μακρόχρονης απασχολησιμότητας που θα επιτρέψουν και θα προωθήσουν τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και την ενίσχυση των δεξιοτήτων μακρόχρονης απασχολησιμότητας των νέων. Το πρόγραμμα σπουδών θα περιγράφει τις δεξιότητες, τις επιδόσεις, τις στάσεις και τις αξίες που αναμένεται να μάθουν οι νέοι, ενώ θα περιλαμβάνει το αναλυτικό πρόγραμμα, τις μεθόδους που θα εφαρμοστούν και άλλες τέτοιες πτυχές.

Έργο WORTH

Η Απασχόληση των Νέων στην Εργασία μέσω των Μακροπρόθεσμων Δεξιοτήτων Απασχολησιμότητας
2016-3-TR01-KA205-037222