Έργο WORTH

Η Απασχόληση των Νέων στην Εργασία μέσω των Μακροπρόθεσμων Δεξιοτήτων Απασχολησιμότητας

2016-3-TR01-KA205-037222

Οι δεξιότητες απασχολησιμότητας είναι οι «βασικές δεξιότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά που χρειάζεστε για να εισέλθετε, να λειτουργείτε και να ευδοκιμείτε στον νέο κόσμο της εργασίας». Αποτελούν απαραίτητες δεξιότητες για την απόκτηση, τη διατήρηση και την επιτυχία σε μια δουλειά. Οι δεξιότητες παρουσιάζουν σημαντικές επιρροές στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Όλες αυτές οι δεξιότητες καλούνται επίσης μεταβιβάσιμες δεξιότητες επειδή μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ διαφορετικών θέσεων εργασίας και διαφόρων τομέων απασχόλησης. Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η ύπαρξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία είναι απαραίτητη, αλλά όχι αρκετή. Το κύριο πράγμα που εξασφαλίζει την βιωσιμότητα στην επαγγελματική ζωή είναι οι πολύ μακροπρόθεσμες δεξιότητες απασχολησιμότητας. Αυτές οι δεξιότητες αυξάνουν το χρόνο διατήρησης των θέσεων εργασίας και μειώνουν το χρόνο να αποχωρήσουν νωρίς από την εργασία. Επειδή οι εργοδότες αναζητούν συχνά δεξιότητες που υπερβαίνουν τις εμπειρίες και τις τεχνικές δεξιότητες. Αυτό σημαίνει σπατάλη κόστους εκπαίδευσης προσωπικού για τους οργανισμούς. Αυτή η ανεπάρκεια, για τους οργανισμούς, οδηγεί σε κρίσιμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα απασχόλησης και υψηλό κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού. Προκαλεί επίσης μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας και των υπηρεσιών. Επιπλέον, για τους νέους, οδηγεί στην ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό που απορρέει από την ανεργία. Εν ολίγοις, το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης και το ανθρώπινο δυναμικό χαμηλής ποιότητας επηρεάζουν δυσμενώς την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Τουρκίας και τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης.
Ο κύριος σκοπός του έργου αυτού είναι να προσδιορίσει τις δεξιότητες μακροχρόνιας απασχολησιμότητας των νέων, να αποκαλύψει τις στρατηγικές κατάρτισης και να δημιουργήσει μια μεθοδολογία κατάρτισης για τους εκπαιδευτές των νέων. Η TURKONFED είναι ο αιτούντος οργανισμός. Άλλοι εταίροι είναι οι εταιρείες İSEM, GLOBEST, JA Turkey, IED, ITPIO, MC 2020, TDM 2000. Στο έργο θα χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικές έρευνες. Η πρώτη έρευνα θα είναι για τους εργοδότες ώστε να καθορίσουν ποιες ιδιότητες περιμένουν από τους νέους υπαλλήλους. Κάθε εταίρος θα χρησιμοποιήσει αυτήν την έρευνα για 15 οργανισμούς. Η δεύτερη έρευνα θα αφορά τους εργαζόμενους και στο ποιες δεξιότητες είχαν πριν από τη διαδικασία απασχόλησης. Όλοι οι εταίροι θα εφαρμόσουν αυτές τις δύο έρευνες στη χώρα τους. Τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και μεταξύ των χωρών εταίρων. Αυτές οι έρευνες θα έχουν τοπικές και διεθνείς αναλύσεις. Στη συνέχεια, θα συνταχθούν καλές πρακτικές. Θα καταγραφούν τα άτομα που έχουν αυτές τις δεξιότητες μακρόχρονης απασχολησιμότητας και τις ιστορίες επιτυχίας. Σύμφωνα με όλες αυτές τις πληροφορίες, θα δημιουργηθεί μια εκπαιδευτική μεθοδολογία και ένα πρόγραμμα σπουδών. Πρώτον, οι εκπαιδευτές νέων θα συμμετάσχουν στην κατάρτιση και στη συνέχεια σε κάθε χώρα-εταίρο θα διεξαχθούν πιλοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους νέους. Ακόμη θα διοργανωθούν πολλά σεμινάρια για τη νεολαία, ώστε να τους ενημερώσουν για αυτές τις δεξιότητες. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο αξιοποίησης της αγοράς εργασίας.